Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2014-03-27

  Ogłoszenie

  Informuję, że Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie będzie realizował projekt pn. ”Outplacement dla oświaty” Poddziałanie 8.1.2 PO KL, którego beneficjentem systemowym jest Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Projekt skierowany jest do osób z sektora oświaty, tj.:

  1. zwolnionych po 31.12.2012r.,
  2.  przewidzianych do zwolnienia,
  3.  zagrożonych zwolnieniem z pracy m.in. takich, którym pracodawca zmniejszy wymiar czasu pracy.

  W ramach w/w programu realizowane będą następujące formy wsparcia:

  1. staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,
  2. subsydiowane zatrudnienie uczestnika projektu u nowego pracodawcy,
  3. bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą,
  4. studia podyplomowe,
  5. szkolenia.

  Projekt będzie realizowany w okresie: kwiecień 2014r. – wrzesień 2015r.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w CAZ Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie w pok.154 lub telefonicznie pod nr 81 852 65 22.

 • 2014-03-18

  PARTNERSTWO LOKALNE

  Partnerstwo lokalne

   

   

   

  W oparciu o zapisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w dniu 28 lutego 2014 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie zostało podpisane Partnerstwo Lokalne w zakresie współpracy na rzecz zatrudniania i przedsiębiorczości.

 • 2014-03-17

  Komunikat dla przedsiębiorców i osób bezrobotnych

  Informuję, że Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie dysponuje środkami dla:

  - osób bezrobotnych na przyznanie jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej,

  - podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na wyposażenie/doposażenie stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 • 2014-02-25

  Komunikat dla przedsiębiorców

  Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie informuje, że na podstawie ustawy z dnia 11 października 2013r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy istnieje możliwość uzyskania bezzwrotnej pomocy finansowej. Przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm.)

  Zadania z zakresu pomocy dla przedsiębiorcy świadczonej w formie dopłaty do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, którym wprowadzono przestój ekonomiczny lub dokonano obniżenia wymiaru czasu pracy realizuje Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

  Zadania z zakresu dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy realizuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie.

  Szczegółowe informacje dot. możliwości uzyskania dopłat do wynagrodzeń można uzyskać w Wydziale Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, ul. Obywatelska 4, tel. 81 4635355, e-mail: fgsp@wup.lublin.pl.

  Natomiast szczegółowe informacje dot. szkolenia pracowników można uzyskać w Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie, tel. 81 8526522, e-mail: caz@puplubartow.pl.

1 2 3 4
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji