Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2017-06-09

OGŁOSZENIE

                                                                                                           

                                              

OGŁOSZENIE

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie w terminie 12.06.2017r. - 21.06.2017r. wznawia nabór wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnione osoby bezrobotne w wieku do 30 roku życia.

 

 

 

                                                                                                           Z-ca Dyrektora

                                                                                                  Powiatowego Urzędu Pracy

                                                                                                            w Lubartowie

                                                                                                         Beata Pankowska

Czytaj aktualność: OGŁOSZENIE
2017-06-09

Zaproszenie do składania ofert na usługi w zakresie przeglądu technicznego i legalizacji gaśnic

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie, zaprasza zainteresowane firmy posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego do składania ofert cenowych na dokonanie pomiaru ciśnienia i wydajności wody w dwóch hydrantach wewnętrznych oraz przeglądu technicznego, czynności konserwacyjnych i napraw gaśnic znajdujących się na wyposażeniu tutejszego Urzędu oraz Oddziału w Kocku.

Czytaj aktualność: Zaproszenie do składania ofert na usługi w zakresie przeglądu technicznego i legalizacji gaśnic
2017-05-29

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (III)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020.

 

Grupę docelową stanowią osoby młode w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

Czytaj aktualność: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020
2017-05-26

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020


Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (III)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej należących do co najmniej jednej z niżej wymienionych grup osób:

  • Kobiety;
  • Osoby po 50 roku życia;
  • Osoby niepełnosprawne;
  • Osoby długotrwale bezrobotne;
  • Osoby z niskimi kwalifikacjami.
Czytaj aktualność: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji